CHRISTOPH MERTENS | Bildhauer

V-MI1V-MI1V-MI2V-MI3

Mittelpunktvariation 60.I

2009
ø 60 cm
Mdf lackiert